• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیرات هوشمندسازی ساختمان بر صرفه‌جویی انرژی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122741647 بازدید : 1737 صفحه: 41 - 56

20.1001.1.28209818.1401.2.4.1.2

نوع مقاله: پژوهشی