• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی تأثیر پنجره های دو جداره و نماهای دو پوسته بر دمای مطلوب ساختمان نمونه مورد مطالعه : ساختمان بلند مرتبه مسکونی مجتمع پردیس چمران شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401092140414 بازدید : 2528 صفحه: 23 - 35

20.1001.1.28209818.1401.2.3.2.1

نوع مقاله: پژوهشی