• صفحه اصلی
  • بررسی علل پیدایش نمای نئوکلاسیک (رومی) با تأکید بر رویکرد رفتارگرایی جان بی واتسون (نمونه موردی: ساختمان¬های مسکونی شهر «شاهین¬شهر»)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400121734419 بازدید : 6300 صفحه: 97 - 118

20.1001.1.28209818.1400.1.2.6.6

نوع مقاله: پژوهشی