• صفحه اصلی
  • ارائه راهبردی نظری جهت ایجاد محیط آموزش دانشگاهی رویداد محور رشته معماری با کاربست نظریه ساخت‌گرایی (مورد پژوهی: دانشگاه¬های معماری شهر شیراز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400111633996 بازدید : 6097 صفحه: 7 - 24

20.1001.1.28209818.1400.1.2.1.1

نوع مقاله: پژوهشی